Tjänster

Arkeometallurgisk konsultation & FOU

Inom dagens kulturmiljövårdsarbete ställs höga krav på såväl kostnadseffektivitet som välmotiverad kunskapspotential och förmedlingskvalitet. Oavsett hur just ditt projekt berörs av arkeometallurgiska aspekter, finns det mycket att vinna på att ta med dessa i beräkningarna på ett tidigt stadium.

Med bred specialistkompetens inom det arkeometallurgiska området kan Faber Arkeologi bistå med rådgivning vid alla steg i ett ärandes process – från utredning till publikation.

Vid arkeologiskt fältarbete – såväl utredningar och förundersökningar som fullskaliga slutundersökningar – som på ett eller annat sätt berör metallhantverkslämningar är det av största vikt att ha arkeometallurgisk kompetens tillgänglig på plats. Faber Arkeologi kan i detta hänseende säkra korrekt undersökningsmetodik och materialtillvaratagande samt kostnadseffektivt fylla kompetensbehovet oavsett projektet storlek eller art.

Kontakta andreas@faberarkeologi.se med uppgifter om ditt projekt för kostnadsfri offert. 

Analys av arkeometallurgiskt material och lämningar

Arkeometallurgiskt analysarbete inleds vanligen med en okulär analys och utvärdering av arkeologiskt material och lämningar. Faber Arkeologi erbjuder fullständig okulär analys av arkeometallurgiskt material såsom slagg, teknisk keramik och föremål i metall. Analyserna innefattar typbestämning och klassificering av materialet.

För andra typer av arkeologiskt material erbjuds kostnadseffektiv basregistrering.

Faber Arkeologi utför även spridningsanalys av registrerat arkeologiskt material samt bearbetande tolkningsarbeten av alla typer av källmaterial.

För vidare kemisk, metallografisk och övriga naturvetenskapliga analyser kopplade till de arkeometallurgiska frågeställningarna inom ditt projekt kan Faber Arkeologi bistå med urval och prioritering, preparering och förmedling av analyser. När vidare analys genomförts svarar även Faber Arkeologi för tolkning och utvärdering av analysresultaten i nära samarbete med utförande institution eller lab. I detta avseende säkrar Faber Arkeologis gedigna erfarenhet av arkeometallurgiskt analysarbete att det valda analyspaketet svarar mot det aktuella projektets målsättningar och frågeställningar med god vetenskaplig kvalité och bibehållen kostnadseffektivitet.

Kontakta andreas@faberarkeologi.se med uppgifter om ditt projekt för kostnadsfri offert. 

För tidigare uppdragsgivare, se PROJEKTARKIV och REFERENSER

Rapport & textproduktion

Alla uppdrag rapporteras i enlighet med det aktuella projektets riktlinjer och önskemål. Rapporterna kan sedan fritt användas av uppdragsgivaren för vidare publikation.

Faber Arkeologi erbjuder likaså textproduktion för rapporter, vetenskapliga och populärhistoriska artiklar samt olika former av textbaserade underlag till förmedlingsverksamhet.

Under PUBLICERAT finns ett urval av Faber Arkeologis textproduktion. 

Kontakta andreas@faberarkeologi.se med uppgifter om ditt projekt för kostnadsfri offert. 

Historisk förmedling, utbildning & föredrag

Förmedling av arkeologiska resultat och historisk fortbildning är centrala inslag i Faber Arkeologis verksamhet.  

Föredrag täckande skilda områden inom de arkeologiska och kulturhistoriska ämnesfången ges regelbundet och på uppdrag arrangeras guidade turer och historiskt inriktade event riktade till föreningsliv, utbildningssektorn och allmänhet.

Då förmedlingsverksamheten till stor del bygger på att vi utvecklar och genomför idéer tillsammans ser jag gärna att ni kontaktar mig med just era tankar och visioner.

Hör av er till andreas@faberarkeologi.se för att vidare diskutera dina idéer.