Pågående projekt

Från Malm till Svärd – Experimentell järnframställning och järnhantering

Sedan 2017 driver Faber Arkeologi i samarbete med Thors Forge i Höör projektet från Malm till Svärd. Projektet syftar till skapa långsiktig kunskapsuppbyggnad kring äldre järnhantering och framställning.

Sedan starten har totalt sex järnframställningsförsök genomförts. Under 2017 genomfördes två pilotförsök i en stenbyggd blästerugn med slaggtappning.

Under 2018 erhöll projektet ekonomiskt stöd från Anders Althins stiftelse och två järnframställningsförsök i lerbyggd blästerugn kunde genomföras.

2019-2020 genomfördes även två försök i lerbyggd blästerugn.

Från samtliga järnframställningsförsök insamlas avfallsmaterial med målsättningen att genomföra jämförande materialanalyser.

Utöver försöksverksamheten verkar projektet för ökat nätverksbyggande kring forntida och historisk järnhantering på lokal, nationell och internationell nivå.

Läs mer om projektet Från Malm till Svärd på Faber Arkeologis blogg Hantverkets Arkeologi

Arkeologi kring Västra Vång och Blekinges järnålder

Faber Arkeologi ingår sedan 2017 i ett större forskningsprojekt kring Blekinges järnålder och platsen Västra Vång, Ronneby kommun. Projektet drivs av Blekinge Museum i samarbete med Lunds universitet och Södertörns högskola.

Målsättningen med projektet är att genom kontinuerlig forskningsverksamhet och arkeologiska undersökningar närmare beforska såväl Västra Vång som plats och fornlämnings-miljö, som Blekinges järnålder i stort.

Info Blekinge Museum

Info Järnåldersarkeologi i Blekinge – Lunds universitet