Publicerat

Rapporter

2012. Metallurgiskt material från Verkstadsvägen SU2010 i Motala. Specialregistrering och spridningsanalys av metallurgiskt avfallsmaterial. Östergötland, Motala kommun, Kanaljorden 3:3, RAÄ 188, Motala stad. Faber Arkeologi rapport 2012: 1

2016. Ett varp från blästjärnsframställning vid Ingebo. Okulär klassificering, specialregistrering och utvärdering av metallurgiskt material från Vimmerby folkhögskolas undersökningar 2015. Kalmar län, Vimmerby kommun och socken. Faber Arkeologi rapport 2016: 1

2019. Ring, ring! Kultplatskontinuitet i Tortuna. Från amuletter till klockklang. Boplatslämningar från yngre romersk järnålder till tidig vendeltid, kultplats från yngre järnålder och tidigkristna gravar. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Tortuna 36:1, 305:1-2, 306:1 och 320, Klockarvretarna 2:1, Tortuna socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2019:19 – Anneli Sundkvist & Emelie Svenman, med bidrag av Jennie Andersson, Torbjörn Brorsson, Ulf Celin, Anneli Ekblom, Susanna Eklund, Marja Erikson, Rudolf Gustavsson, John Ljungkvist, Frida Löjdström, Emma Sjöling, Andreas Svensson och Fredrik Thölin.

2019. Smidesavfall från Mosås. Inledande okulär granskning, klassificering och utvärdering av metallurgiskt material från förundersökning. RAÄ 46:1, 45:1, Mosjö socken, Örebro kommun och län. Faber Arkeologi rapport 2019: 1

2021. RAÄ Förkärla 196 Arkeologisk undersökning av stensättning 2019. RAÄ 196, Förkärla socken, Ronneby kommun. Blekinge museum rapport 2021: 5 – Mikael Henriksson & Andreas Svensson, med bidrag av Paola Derudas

2021. Verkstadsvägen – järnframställning och mesolitisk boplats. Arkeologi i Motala del 1 & 2. Arkeologisk utredning,
arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning. Östergötlands län, Östergötland, Motala kommun, Motala
socken, Innerstaden 2:1, Kanaljorden 3:3, 3:38, 3:41, 3:61. Motala 188 (L2009:7813). Arkeologerna Rapport 2021:
97 – Göran Gruber, Ann Westermark, Linus Hagberg, Peter Zetterlund och Fredrik Molin med bidrag av Andreas
Svensson, Jan Storå och Tom Carlsson

Vetenskapliga artiklar

2014. Complex Metalworking in the Provinces, Rural Centres and Towns. Preliminary Results from the Project “Exclusive Metalworking in Rural Settings” Contextualized. LAR 20 (2014). s. 7-20

2015. Kontextualisering av metallhantverk på landsbygden – arkeometallurgi och landskapsstudiemetodik. Bronzestøbning i yngre bronzealders kulturlandskab. Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 5. s. 131-137

2018. By Who, for Whom? Landscape, Process and Economy in the Bloomery Iron Production AD 400-1000. Journal of Archaeology and Ancient History (JAAH). no 21. Institutionen för Arkeologi och Antik historia. Uppsala Universitet. s. 1-50 – Eva Hjärthner-Holdar, Lena Grandin, Katarina Sköld & Andreas Svensson

2018. Botanical evidence of malt for beer production in fifth-seventh century Uppåkra, Sweden. Archaeological and Anthropological Sciences. s. 1-12 – Mikael Larsson, Andreas Svensson, Jan Apel

Populärvetenskapliga artiklar

2012. Exklusivt smide på landsbygden: Mästerliga medeltida
hantverk vid Motala ström
, i Räf. E & Lindeblad. K (red.). Arkeologi i Östergötland Nr. 3. Östergötlands
museum/Riksantikvarieämbetet UV Öst. s. 28-29

2018. Blästjärnsframställning i Vimmerbys närområde i äldre tid. i Från renjägare till runristare. Berättelser om det
forntida Vimmerby
. Stadsmuseet Näktergalen Årsskrift 2018